Lietošanas noteikumi

Mājaslapas Scottie Go! lietošanas noteikumi

Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetā, pa telefonu, faksu vai e-pastu. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentu.

SIA “Tomega” ik pa laikam var mainīt lietošanas noteikumus. Lūdzu, pārlasiet tos, pirms veicat atkārtotu pirkumu.

Lietotāja tiesības un pienākumi

  • Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām mājaslapā scottiego.lv, kā arī par lietotāja norādītās informācijas atbilstību patiesībai.
  • Lietotājs nedrīkst izmantot mājaslapu negodprātīgai rīcībai, kā arī veikt darbības, kas radītu zaudējumus uzņēmumam un trešajām personām.
  • Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA “Tomega” patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
  • Lietotājam ir tiesības atteikties no pasūtījuma jebkurā tā stadijā, arī 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas – to paredz distances tirdzniecību regulējošas likuma normas.
  • Lietotājam ir tiesības izvēlēties sev visērtāko maksāšanas veidu.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Veicot pasūtījumu lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic SIA “Tomega”, “Piepilsētas” Krustkalni, Ķekavas novads, LV-2111 saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

SIA “Tomega” tiesības un pienākumi

SIA “Tomega” apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā. Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS 2011/83/ES 52.punktu “Preču piegāde saistībā ar pārdošanas līgumiem var notikt dažādā veidā, turklāt vai nu nekavējoties, vai vēlākā datumā. Ja puses nav vienojušās par konkrētu piegādes datumu, tirgotājam piegāde būtu jāveic pēc iespējas agrāk un ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. […]””

Neskaidrību gadījumā lietotājam tiek sniegta palīdzība – kontaktinformācija sadaļā “sazināties”.

Izmantojot SIA “Tomega” mājaslapu www.scottiego.lv, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.

Mūsu rekvizīti:

Tomega, SIA
Reģ. Nr. 40103361909
PVN LV40103361909
Adrese: “Piepilsētas” Krustkalni, Ķekavas novads, LV-2111
Banka: Swedbanka A/S
Kods: HABALV22
Konts: LV94HABA0551029881212

Atteikuma tiesības

Atteikšanās no pasūtījuma

  • No pasūtījuma Jūs varat atteikties jebkurā tā stadijā, arī 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas – to paredz distances tirdzniecību regulējošas likuma normas.
  • Ja, neskatoties uz preces detalizēto aprakstu un apskati, 14 dienu laikā izlemsiet to atdot veikalam, sūtīšanas izdevumi būs jāapmaksā Jums. Mēs sagaidām, ka šajā gadījumā Jūs preci atgriezīsiet tieši tādā pašā stāvoklī, kā saņēmāt. Ja Jūsu veikto darbību dēļ preces vērtība būs mazinājusies, mēs paturam tiesības šo vērtības samazinājumu ieturēt no atmaksājamās summas.

Naudas atmaksa

  • Ja kādu augšminēto iemeslu dēļ Jums jāsaņem atpakaļ par preci samaksātā nauda, tā tiek pārskaitīta uz to kontu, no kura tā ieskaitīta. Ja Jūs vēlaties naudu saņemt citā kontā, tas jānorāda atsevišķi. Ja Jūs veicat pēcapmaksu, naudu varēsiet saņemt savā pasta nodaļā vai Jūsu bankas kontā.
  • Iepriekšminētajos preču atpakaļatdošanas gadījumos tiek veikta preces pārbaude, kam mēs rezervējam 5 darba dienas. Ja prece tikusi atdota tādā pašā stāvoklī, kādā izsūtīta, veikals naudu pārskaita nekavējoties.